TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Firma PAVRQUALITY s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti v oblasti kontrol a dozoru na projektech firem pracujících v chemickém, oil&gas a energetickém průmyslu.

Pro Vás a Vaše projekty jsme připraveni zajistit kompletní služby v oblasti TDI

(technický dozor investora).

 • Seznámíme se s realizační dokumentací a v případě potřeby provedeme připomínkování z pohledu výkonu funkce technického dozoru.
 • Kontrolujeme dodržování BOZP, PO a ochranu ŽP na stavbě.
 • Kontrolujeme dodržování podmínek uvedených v povolení na práci při zahájení, v průběhu a ukončení prací
 • Kontrolujeme dodávky při uskladnění na stavbě, jejich dokumentaci a manipulaci s nimi, včetně kontroly zajištění jejich ochrany proti povětrnostním vlivům a znečištění.
 • Kontrolujeme a evidujeme výkaz výměr a materiálové specifikace při vícepracích a zmařených výkonů při prostojích nařízených Investorem.
 • Kontrolujeme práce, pracovní pomůcky a nářadí, technické prostředky, zařízení a nezbytné průkazy, povolení a plány v souladu s projektem, závaznými předpisy a standardy objednatele.
 • Pomůžeme Vám s technickou přípravou projektu.
 • Kontrolujeme kvalitu prováděných prací a montáží v souladu se závaznými předpisy a standardy objednatele, účastníme se individuálních a komplexních zkoušek, kontrolujeme dodržování projektového plánu a zajišťujeme kontrolu kvality.
 • Účastníme se kontrolních dnů a jednání dle vašich potřeb a požadavků.
 • Stavební deníky kontrolujeme každý den
 • Předáváme informace o průběhu stavby a prováděných pracích zástupcům objednatele, ověřujeme průběhové zprávy a hlášení zhotovitelů a zpracováváme pro Vás hlášení technického dozoru.
 • Účastníme se přípravy pracovních postupů, dohledu nad vydáváním týdenních plánů a jejich předávání do provozu a údržby. Vystavujeme EPP a účastníme se komisí pro stanovení podmínek EPP.
 • Účastníme se přejímacích řízení a pomůžeme Vám se zpracováním seznamů vad a nedodělků, kontrolujeme úplnost a správnost předávané dokumentace.
 • Vedeme výkazy činností technického dozoru a předáváme ho 1x měsíčně k odsouhlasení vedoucímu projektu.

KLÍČOVÁ POMOC V KLÍČOVÝCH FÁZÍCH

1. Počáteční fáze projektu

 • Definice a kontrola rozsahu projektu
 • Vyhodnocení rozpočtu a identifikace zdrojů financování
 • Provádění studií proveditelnosti a staveniště
 • Příprava časných harmonogramů projektů
 • Příprava technických specifikací
 • Vyhodnocení smluvních dokumentů generálního dodavatele
 • EPC (parametry, zajištění kvality - QA, schopnost realizovat projekt)
 • Příprava plánu BOZP a PO

2. Fáze nákupu / výroby

 • Hodnocení a kvalifikace výrobců a jejich dodavatelů
 • Poradenství v oblasti značení CE
 • Řízení výroby a předvýroby
 • Účast na přejímkách u výrobců / dodavatelů a hodnocení výsledků zkoušek
 • Hlídání termínů dodání
 • Kontroly před odesláním, aby se zabránilo poškození během přepravy

3. Fáze výstavby

 • Dodržování harmonogramu a rozpočtu
 • Hlášení nákladů projektu
 • Dohled nad staveništěm s ohledem na včasný pokrok a kvalitou / smluvními požadavky
 • Uvolnění mezníkových plateb generálnímu dodavateli
 • Jednání vašim jménem ve vztahu vlastník-dodavatel
 • Kontrola dokumentace
 • Kontrola bezpečnosti práce

4. Fáze uvedení do provozu, zkušební provozu

 • Příprava zátěžových zkušebních zkoušek
 • Tvorba seznamu nedodělků
 • Tvorba dokumentu se záručními položkami
 • Přezkoumání a ověření provozních postupů
 • Dohled nad zkušebním spuštěním
 • Vyhodnocení výsledků zkoušek
 • Příprava plánů údržby a provozu

NAŠI SPECIALISTÉ NA TDI

Mezi naše specialisty patří např.:

 • inspektor stavební části (kontrola zemních prací, betonování apod.)
 • inspektor elektroinstalace a elektro zařízení
 • inspektor technologií a strojních zařízení
 • svařovací dozor
 • kontrolor technické dokumentace
 • geolog
 • koordinátor BOZP a PO
 • dozor nad NDT
 • a mnohem více